Người phụ trách: Nguyễn Hưu Toàn

Địa chỉ: 26 Điện Biên Phủ, điên biên, bà đình, Hà Nội

Số Điện Thoại Liên hệ: 01672368723